İşe Giriş Raporu Nereden ve Nasıl Alınır?


İşe Giriş Sağlık Raporu Nedir? Hangi Kanuna Göre İstenir? Niye İstenir?

İşe Giriş Sağlık Raporu

İşe giriş raporu nedir, sorusunun yanıtı bu yazıda.

İşe Giriş Sağlık Raporu Nedir?

İşe giriş raporu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereğince işe yeni başlayanlara kanun ve yönetmeliklere göre işyeri hekimleri tarafından verilen rapordur.

İşe giriş sağlık raporu staj yapan kişileri de kapsamaktadır. Bu nedenle bazı meslek liselerinde staj yapacak öğrencilerden de sağlık raporu istenmektedir. Aynı durum staj yapan üniversite öğrencileri için de geçerlidir. Bu öğrencilere sağlık raporu düzenlenme işlemi de çalışana uygulandığı şekildedir.

İşe Giriş Raporu Neden İsteniyor?

Yeni iş kanununa göre o iş yerinde yapacağınız belirli bir iş için, işe uygunluğunuzu belgeleyecek bir ” işe giriş sağlık raporu” ibraz etmeniz gerekmektedir. Bu rapor, işe girişiniz için kilit belgelerden biridir. Hem hukuki hem maddi hem de iş güvenliği açısından çok önemli bir rapordur. Birilerinin size fısıldadığı gibi, sadece bir imza atılacak bir kağıt parçası hiç değildir. Bu raporun doğru ve dikkatli bir şekilde yetkili iş yeri hekimleri tarafından düzenlenmesi en başta iş yerinde çalışacak olan çalışanın güvenliği için çok önemlidir.


İşe Giriş Raporu Ne Zaman İstenir?

1) İşe girişlerinde.
2) İş değişikliğinde.
3) İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde talep etmeleri hâlinde.
4) İşin devamı süresince, çalışanın ve işin niteliği ile işyerinin tehlike sınıfına göre Bakanlıkça belirlenen düzenli aralıklarla.

İşe Giriş Raporları Hangi Kanuna Göre İsteniyor?

Peki bu kadar önemli olduğunu anlattığım bu raporun bu kadar önemli olduğunu nereden çıkartıyorum? Bu sorunun cevabı yenilenen “iş sağlığı ve güvenliği kanunu“. Burada paylaşmış olduğum bilgilerin ana kaynağı da bu kanun.

14.04.1928 tarihinde 863 sayılı Resmi Gazete yayınlanan ve 02.01.2014-6514/21 değişikliğe uğrayan Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunda da bu konuya da yer verilmiştir. . Bu kanun’ nun 12. Maddesinde 02.01.2014 tarihinde yapılan değişiklikle “(Değişik dördüncü cümle: 2/1/2014-6514/21 md.) Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan ve yöneticilik görevi bulunmayan tabipler ile aile hekimleri, kurum ve kuruluşlarındaki çalışma saatleri dışında ve kurumlarının izniyle aylık otuz saati geçmemek üzere iş yeri hekimliği yapabilir. Döner sermayeli sağlık kuruluşları ise kurumsal olarak işyeri hekimliği hizmeti verebilir. 

İş Yeri Hekimi Kime Denir?


İşyeri hekimliği yapabilmek için Tıp fakültesi mezunu bir hekim olmak yeterli değildir. (Özel durumları aşağıda açıklanmıştır.) İş yeri hekimi olabilmek için ayrıca iş yeri hekimliği eğitimi alınması ve bu eğitimin sonunda da sertifikaya sahip olunması gerekmektedir.

Çalıştığım İş Yerinde İş Yeri Hekimi Var Mı Yok Mu Bilmiyorum, Ne Yapmalıyım?

Bu konuyla ilgili bilgiyi iş yerine başvurarak alabilirsiniz. Genel olarak riskli iş yerleri ve fabrikalarda mutlaka iş yeri hekimi bulunmak zorunda olduğu için, iş yerinize sorarak iş yeri hekiminizden raporunuzu talep etmeniz gerekmektedir.

İş Yerinde İş Yeri Hekimimiz Yok, Kanunen De Zorunlu Değilmiş, Ne Yapmalıyım?

Kanunen iş yeri hekimi bulundurma zorunluluğu olmayan işyerleri de vardır. Bu iş yerleri az tehlikeli ve çalışan sayısı 50’nin altında olan iş yerleridir. Böyle bir iş yerine başvuru yapıyorsanız, iş yeri hekimi bulundurma zorunluluğu olmayan bu iş yeri de sizden işe giriş raporu isteyecektir. Önemli nokta burası. İş yeri hekimi bulundurma zorunluluğu olmayan iş yeri de yine size işe giriş raporu düzenlenmesinden sorumludur. Yani, bu raporun düzenlenmesi için gerekli işlemleri iş yeri yapmak zorundadır.

İşe Giriş Raporunu Hangi Hekim Düzenler?

İşe Giriş Raporunu Hangi Hekim Düzenler?

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenli Kanunu 30.06.2012 tarih ve 28339 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanunun 15 inci Sağlık Gözetimi maddesinde;

“(1) İşveren; ….b) Aşağıdaki hallerde çalışanların sağlık muayenelerinin yapılmasını sağlamak zorundadır: 1) İşe girişlerinde.……………………(3) Bu Kanun kapsamında alınması gereken sağlık raporları, işyeri sağlık ve güvenlik biriminde veya hizmet alınan ortak sağlık ve güvenlik biriminde görevli olan işyeri hekiminden alınır. Raporlara itirazlar Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen hakem hastanelere yapılır, verilen kararlar kesindir. ………….” hükmü bulunmaktadır.Bu madde hükmüne göre; işverenin çalışanları için işe giriş sağlık raporlarını işyeri sağlık ve güvenlik biriminden veya hizmet alınan ortak sağlık ve güvenlik biriminde görevli olan İŞYERİ HEKİMİ nden talep etmesi gerekmektedir. (Bu durumlar için işveren ile iş yeri hekimi arasında bir sözleşme yapılmalı ve iş veren gerekli paylaşımları iş yeri hekimi ile yapmalı.)

Ayrıca, 27.11.2010 tarih ve 27768 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren İşyeri Hekimlerinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik 15 inci İşyeri Hekimlerinin Görevleri maddesi b (2) maddesinde “…….2) İşçilerin işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerini iş sağlığı ve güvenliği mevzuatında belirtilen aralıklarla ve Ek-7’de verilen örneğe uygun olarak düzenlemek ve işyerinde muhafaza etmek,…..” hükmü bulunmaktadır.  Bazı iş yeri hekimleri, sözleşmesi olduğu iş yerine yeni alınacak çalışanlara işe giriş sağlık raporu düzenlememektedirler. Bu hekimlerin işe giriş raporu düzenlememeleri bu hükme göre açıkça yanlıştır. İşe yeni alınacak çalışanlar o an için işyerinin çalışanı olmasalar da, o iş yerine uygun olup olmayacaklarını elbette iş yerinin kendi hekimi değerlendirmek zorundadır. Bu madde hükmüne göre; işçilerin işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerinde İŞYERİ HEKİMİ yetkili, görevli ve sorumludur.

Görüldüğü üzere, iş yeri ile ilgili durumlarda iş yeri hekimleri tam olarak yetkilidir. Bu nedenle işyeri hekimi olan bir iş yerinde işveren, sağlık raporu gereken kişilerin muayenelerini iş yeri hekimine yaptırmalıdır. Bu rapor için kişi doktor, doktor gezmemelidir.

İşe Giriş Raporu ve İş Verenin Sorumluluğu

İş İçin Sağlık Raporu Olmadan İşe Başlanılamaz Mı?


 Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalışacaklar, yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık raporu olmadan işe başlatılamaz.

Hiç Bir Güvencem Yok, Rapor İçin Maliyetleri Ben Mi Karşılayacağım?

İşe giriş sağlık raporu için ortaya çıkan tüm maliyetler iş verene aittir. Yani, bir işe başvuracaksınız ancak sağlık güvenceniz yok ve sizden çeşitli tetkikler istendi. Burada, bu tetkikleri yaptırırken ortaya çıkan tüm maliyetleri kanunen iş veren ödemek zorundadır.

İşe Giriş Raporu İçin İş Yeri Ne Yapmalı

Bu durumda iş yerinin iş sağlığı merkezleriyle (OSGB) veya kamu hastaneleriyle veya Toplum Sağlığı Merkezi hekimleriyle veya aile hekimliği birimiyle sözleşme yapması gerekmektedir. Bu sözleşmenin Sağlık Müdürlüğüne de iletilmesi, iş yerinin gerekli tüm belgeleri hekimle paylaşması ve iş yerinin hekim tarafından değerlendirilmesi gerekmektedir. Kamu hastaneleri ve Toplum Sağlığı Merkezleri kamu hizmet sunucularından olup, özellikle kamu hastaneleriyle kurumsal anlaşmalar da yapılabilir. OSGBler ise özel iş sağlığı merkezleridir. Aile hekimliği birimleri de birim olarak bağımsız olup, kamu kurum ve kuruluşu değillerdir. Ancak, yaptıkları iş yeri hekimliği sözleşmesini Sağlık Müdürlüğü ile paylaşmaları ve yaptıkları bu ek iş için Sağlık Müdürlüğü’ne bilgi vermeleri gerekmektedir.

İş yerinin hekimle yaptığı anlaşma ile iş yeri hekiminiz artık bu hekim olmaktadır. İş yeri hekimliği anlaşmasına imza atan hekim sadece kişiyi muayene etmekle değil, aynı zamanda iş yerini değerlendirmekle de görevlidir. Bu sayede, iş verenin kendisiyle paylaştığı resmi belgelerle birlikte kişinin o iş yerinde çalışıp çalışamayacağına veya hangi bölümde hangi işi yapabileceğine karar verebilmektedir. İşe giriş sağlık raporu masa başında düzenlenebilen bir rapor değil, çalışacak olan kişinin yanında, kişinin çalışacağı iş yerinin de değerlendirilmesiyle düzenlenen bir rapordur.

Anlaşılacağı üzere, önemli bir sorumluluk olan işe giriş raporu düzenlenmesi, bu konuda istekli olan ve bunun için iş yeri hekimliği sertifikası alan hekimler dışında düzenlenmek istemeyecekleri bir rapordur. Bu nedenle iş yerlerinin iş yeri hekimi bulundurma zorunluluğu olsun ya da olmasın, işe giriş raporları için bir hekimle veya kurumla anlaşma yapması ve çalışanlarını doktor doktor gezdirmemesi gerekmektedir. Zira, çalışanın işe giriş raporu alması çalışanın değil iş verenin yani iş yerinin sorumluluğundadır. Bir iş yerinin ş yeri hekimi bulundurma zorunluluğu olmaması sağlık raporları ile ilgili olarak bir hekimle ya da kurumla sözleşme yapmayacağını göstermez. Sağlık raporlarının düzenlenmesi ile ilgili yapılması gereken her şey iş verenin sorumluluğunda olup, sağlık raporu düzenlenmesi ile ilgili tüm giderler de kanunen iş verene aittir.

Aile Hekimi İşe Giriş Raporu Düzenleyebilir Mi?

Aile Hekimi İşe Giriş Raporu Verebilir Mi?

İş yeri hekimliği sertifikası olan bir aile hekiminden bahsediyorsak, iş yerleriyle sözleşme yapmak kaydıyla (sözleşme Sağlık Müdürlüğüne de iletilmeli) iş yerinin iş yeri hekimi olabilen aile hekimleri işe giriş raporu düzenleyebilirler.

İş yeri hekimliği sertifikası olmayan aile hekimleri ise, risk grubuna ve çalışan sayısına göre bazı iş yerlerinin iş yeri hekimi olabilirler.Aile hekiminin iş yeri hekimi olabileceği iş yeri ile sözleşme imzalaması ve bu sözleşmenin Sağlık Müdürlüğüne de iletilmesi şartı burada da geçerlidir.

iş yeri hekimliği sertifikası olmayan aile hekimleri az tehlikeli ve çalışan sayısı 50’den az olan iş yerlerindeki çalışanlar için gerekli şartlar sağlandığı takdirde işe giriş raporu düzenleyebilirler. Burada çalışan sayısının 50’nin altında olmasından kasıt, aynı il içinde o iş yerine bağlı tüm çalışan sayısıdır.

Aile hekiminin işe giriş sağlık raporu vermesi için en önemli nokta da, aile hekiminin mesai saatleri dışında bu işi yapmasıdır. Çünkü, bu durum aile hekiminin sözleşme şartlarında yok ve ek iş olarak değerlendirilmektedir. İş yerini bizzat görüp değerlendirmesi ve çalışanın sağlık durumuyla iş yerinin ve işin değerlendirmesini yapması gerekliliği de önem arz eden bir diğer konudur. Kişinin sadece fiziksel sağlık muayenelerini yaparak, aile hekimliği biriminde iş yerini görmeden, değerlendirmeden işe giriş raporu düzenleyen bazı aile hekimleri bu durumun SGK yetkilileri tarafından tespiti ile uyarılmışlardır.

Yukarıda sayılan durumlara uyulmadığında aile hekiminin işe giriş raporu vermesi uygun değildir. Yani, işe giriş raporu düzenlemek aile hekiminin görevi değildir. Çalışan sağlığı açısından düşünüldüğünde, burada yapılabilecek özensiz işlemler, çalışanın can güvenliğini de tehlikeye atabilecektir.

Hastanede Çalışan Hekimlerin De İşe Giriş Raporu Düzenleyebilmeleri İçin Şartlar Aynı Mı?

Diğer Hekimlerin De Rapor Düzenlemesi Aile Hekimliğindeki Gibi Mi?


Aile hekimliği branşı dışında da hekimlerin iş için sağlık raporu düzenleyebilmesi, aile hekimliğindeki gibidir. Bu rapor tek hekim sağlık raporu olup, her hekim tarafından gerekli şartlar sağlandığında düzenlenebilir. Aile hekimliği birimlerinden farklı olarak kamu sağlık hizmeti sunucularının rapor düzenlemesinde iş yeri ile kurumsal sözleşmeler de imzalanabilir. Aile hekimliği birimleri ise resmi kurum değillerdir.

İşe İçin Raporu Zorunlu Olarak Verecek Olan Hekim Kimdir?

İş yeri ile sözleşmesi olan iş yeri hekimi dışında kimsenin böyle bir zorunluluğu yoktur. İş yeri hekiminizin düzenleyeceği raporun da sizin isteklerinizle uyumlu olma zorunluluğu yoktur.

İşe Giriş Raporu Hakkındaki Bilgilerin Toparlanmış Hali

İşe Giriş Raporu Düzenlenirken Gerekli Olan Şartlar (Toparlanmış Haliyle)

  1. İşe giriş sağlık raporları, iş yeri hekimince veya iş yeri hekimliği sözleşmesi imzalamış olan hekim tarafından düzenlenir.
  2. Az tehlikeli ve çalışan sayısı 50’den az ( aynı il içinde iş yerine bağlı toplam çalışan sayısının 50’den az olması) olması durumunda işyeri hekimliği sertifikası zorunluluğu aranmaz. Tek hekim raporu olan şe giriş sağlık raporunu diğer şartları da sağlayan her hekim mevzuata uygun olmak kaydıyla düzenleyebilir.
  3. Az tehlikeli dışındaki tehlike sınıflarında ve çalışan sayısının 50’den fazla olması durumunda iş yerinin iş yeri hekimi bulundurma zorunluluğu vardır. Bu nedenle raporlar mevcutta bulunan bu iş yeri hekimi tarafından düzenlenir.
  4. İş yeri ile sözleşme imzalayan iş yeri hekimi dışında hiçbir hekimin kişilere bu raporu, düzenleme mecburiyeti yoktur.
  5. Az tehlikeli ve 50’den az çalışanı olan bir işveren, çalışanlarına sağlık raporu düzenletmek istiyorsa, bir hekimle veya kamu sağlık hizmeti sunucsuyla sözleşme imzalamak suretiyle bu işlemi talep edebilir. Ayrıca, OSGB’lerle de sözleşme yapılabilir. Tüm giderler kendisine ait olarak, hekimin ücretini de ödeyerek ve yapılan sözleşmenin bir nüshası Sağlık Müdürlüğü’ne de gönderilerek bu rapor düzenlenebilir. Böyle bir durumu kabul eden hekim, iş yerinden ilgili belgeleri talep eder. Kişi ile birlikte işi ve iş yerini de değerlendirerek işe giriş raporunu düzenler.
  6. Özel hastaneler ibu raporu düzenleyemez.
  7. Aile hekimleri iş yeri hekimliği yaparlarsa, bunu mesai saatleri dışında yaparlar.

Bir yorum yapın.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: İçerik korumalıdır.