İşe Giriş Raporu Nereden ve Nasıl Alınır?

İşe giriş raporu neden düzenlenir, kim düzenler?

(Last Updated On: 11 Kasım 2023)

İşe Giriş Raporu Nedir?

Tanıtım Alanı

İşe giriş raporu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca, istenen yazanaktır. Bu yazanak, yasalara ve yönetmeliklere göre işyeri hekimlerince düzenlenmektedir.

Söz konusu sağlık raporu, staj yapan öğrencileri de kapsamaktadır. Dolayısıyla, öğrencilere sağlık yazanağı düzenlenme işlemi de çalışana uygulandığı biçimdedir. Meslek liselerine giriş adı altında istenen sağlık raporları da işe giriş raporlarıdır. Bu nedenle, bu tür yazanaklar için işe giriş raporu düzenlenmelidir. Dolayısıyla da bu yazanakları işyeri hekiminin düzenlemesi gerekmektedir.

İşe Giriş Raporu Neden İsteniyor?

Yasalara göre iş yerinin; iş yerinde yapacağınız belirli bir iş için, işe uygunluğunuzu belgeleyecek yazanağa gereksinimi vardır. Bunun için, işyerine ” işe giriş sağlık raporu” sunulması gerekmektedir. Bu yazanak, işe girişiniz için ana belgelerdendir. Ayrıca, hem tüzel açıdan hem de iş güvenliği açısından önemli bir yazanaktır. Ancak, doğru ve özenli bir biçimde düzenlenmesi daha önemlidir. Bunun için de yetkili iş yeri hekimlerince düzenlenmesi gerekmektedir. Bu durum, en başta iş yerinde çalışacak olanın sağlığını olumlu etkileyecektir. Yasanın düzenlenmesi de tam olarak bu nedenledir.

İşe Giriş Raporu Ne Zaman İstenebilir?

1) İşe girişlerde,
2) İş değişikliğinde,
3) İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle yinelenen işten uzaklaşmalardan sonra işe dönüşlerde talep edilmesi durumunda,
4) İşin sürekliliği süresince, çalışanın ve işin niteliği ile işyerinin tehlike sınıfına göre Bakanlıkça belirlenen düzenli aralıklarda işe giriş için sağlık raporu istenebilir.

Tanıtım Alanı

İşe Giriş Raporları Hangi Kanuna Göre İsteniyor?

İşe giriş sağlık raporları “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” uyarınca istenmektedir. Yazanağın önemi, “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” incelendiğinde daha iyi anlaşılmaktadır. Burada paylaşılan bilgilerin ana kaynağı bu yasadır. Bu yasa dışında, 14.04.1928 tarihinde 863 sayılı Resmi Gazete yayınlanan, 02.01.2014-6514/21’de değişikliğe uğrayan bir yasa daha vardır. Adı, “Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun” biçimindedir. İşe giriş için gerekli yazanaklarla ilgili bu yasada da açıklamalar vardır. Bu yasanın, 12. Maddesinde 02.01.2014’de (Değişik dördüncü cümle: 2/1/2014-6514/21 md.) değişiklik yapılmıştır. “Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan ve yöneticilik görevi bulunmayan tabipler ile aile hekimleri, kurum ve kuruluşlarındaki çalışma saatleri dışında ve kurumlarının izniyle aylık otuz saati geçmemek üzere iş yeri hekimliği yapabilir. Döner sermayeli sağlık kuruluşları ise kurumsal olarak işyeri hekimliği hizmeti verebilir.”

İş Yeri Hekimi Kimdir?

İşyeri hekimi, iş yeriyle anlamış olan hekimdir. İşyeri hekimliği için, tıp doktoru olmak yeterli olamamaktadır. (Özel durumlar aşağıda açıklanmıştır.) Ayrıca, iş yeri hekimliği sertifikasının da olması da gerekir.

İş Yerinde İş Yeri Hekimi Var Mı Yok Mu Bilmiyorum, Ne Yapmalıyım?

Bu konuyla ilgili kesin bilgiyi iş yerinden alabilirsiniz. Ancak, sakınca oranı yüksek iş yerlerinin iş yeri hekimi bulundurma gereği olduğu için, bu raporu kendi iş yerinizin hekiminin vermesi gereklidir.

İş Yerinde İş Yeri Hekimimiz Yok, Yasal Olarak Gerekli Değilmiş, Ne Yapmalıyım?

Tanıtım Alanı

Yasal olarak, iş yeri hekimi bulundurma gereği olmayan işyerleri de vardır. Bu iş yerleri az tehlikeli ve çalışan sayısı 50’nin altında olan iş yerleridir. (İl içindeki bütün çalışan sayısı) Böyle bir iş yerine başvuru yapıyorsanız, bu iş yeri de sizden işe giriş raporu isteyecektir. Önemli yer burası. İş yeri hekimi bulundurma gerekliliği olmayan iş yeri de yine size işe giriş raporu düzenlenmesinden sorumludur. Bu raporun düzenlenmesi için gerekli işlemleri, ödemeleri de içinde olmak koşuluyla iş yeri yaptırmalıdır.

Çalışan Sayısının 50’nin Altında Olması Koşulu Nedir?

İşe giriş raporları düzenlenirken koşullardan birisi de çalışan sayısıdır. Çalışan sayısı, iş yerinin ildeki tüm çalışan sayısıdır. Dolayısıyla, çalışan sayısının 50’nin altında olması koşulu, iş yerinin ildeki tüm çalışan sayısını göstermelidir.

İşe Giriş Yazanağını Kim Düzenler?

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenli Kanunu 30.06.2012 tarih ve 28339 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanunun 15 inci Sağlık Gözetimi maddesinde;

“(1) İşveren; ….b) Aşağıdaki hallerde çalışanların sağlık muayenelerinin yapılmasını sağlamak zorundadır: 1) İşe girişlerinde.……………………(3) Bu Kanun kapsamında alınması gereken sağlık raporları, işyeri sağlık ve güvenlik biriminde veya hizmet alınan ortak sağlık ve güvenlik biriminde görevli olan işyeri hekiminden alınır. Raporlara itirazlar Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen hakem hastanelere yapılır, verilen kararlar kesindir. ………….” hükmü bulunmaktadır. Bu madde hükmüne göre; işverenin çalışanları için işe giriş sağlık raporlarını işyeri sağlık ve güvenlik biriminden veya hizmet alınan ortak sağlık ve güvenlik biriminde görevli olan İŞYERİ HEKİMİ’nden talep etmesi gerekmektedir. Bu durumlar için işveren ile işyeri hekimi arasında bir sözleşme yapılmalı ve iş veren gerekli paylaşımları işyeri hekimi ile yapmalıdır.

Ayrıca, 27.11.2010 tarih ve 27768 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren İşyeri Hekimlerinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik 15 inci İşyeri Hekimlerinin Görevleri maddesi b (2) maddesinde “…….2) İşçilerin işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerini iş sağlığı ve güvenliği mevzuatında belirtilen aralıklarla ve Ek-7’de verilen örneğe uygun olarak düzenlemek ve işyerinde muhafaza etmek,…..” hükmü bulunmaktadır.  Bazı iş yeri hekimleri, sözleşmesi olduğu iş yerine yeni alınacak çalışanlara işe giriş sağlık raporu düzenlememektedirler. Bu hekimlerin işe giriş raporu düzenlememeleri bu hükme göre açıkça yanlıştır. İşe yeni alınacak çalışanlar o an için işyerinin çalışanı olmasalar da, o iş yerine uygun olup olmayacaklarını elbette iş yerinin kendi hekimi değerlendirmek zorundadır. Bu madde hükmüne göre; işçilerin işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerinde İŞYERİ HEKİMİ yetkili, görevli ve sorumludur.

Görüldüğü üzere, iş yeri ile ilgili durumlarda iş yeri hekimleri tam olarak yetkilidir. Bu nedenle, işyeri hekimi olan bir işveren, sağlık yazanağı gerekenlerin incelemelerini işyeri hekimine yaptırmalıdır. Bu rapor için kişiler, doktor doktor gezmemelidir.

Tanıtım Alanı

İş İçin Sağlık Raporu Olmadan İşe Başlanılamaz Mı?

Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalışacaklar için, işe başlarken yazanak gereklidir. Bu kişiler, yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık yazanağı olmadan işe başlatılamazlar.

Güvencem Yok, Yazanak Düzenlenirken Yaptığım Ödemeleri Ben Mi Karşılayacağım?

İşe giriş sağlık yazanağı için, ortaya çıkan bütün ödeme iş verenin ödeme sorumluluğundadır. Sağlık raporu düzenlenmesi işlemi bir sağlık sunumu olmadığı için sağlık güvenceniz olsa da olmasa da bunun için ödemeyi sizin yapmanız gerekmektedir. Yaptığınız ödemeleri faturalandırarak, bunları sonrasında işyerinden de talep edebilirsiniz. İşe giriş raporları düzenlenmesi sırasında, sağlık güvencesi olan kişilerin güvenceleri kullanılarak sağlık güvence kurumlarına ödeme çıkartılması yanlış bir uygulamadır.

İşe Giriş Raporu İçin İş Yeri Ne Yapmalı?

Çalışanına işe giriş sağlık raporu gereken işyerinin yapması gereken, bir işyeri hekimiyle, iş sağlığı birimleriyle (OSGB), kamu hastanesiyle veya aile hekimliği birimiyle sözleşme yapmasıdır. Ayrıca, sözleşmenin Sağlık Müdürlüğüne de iletilmesi, işyerinin gerekli tüm belgeleri hekimle paylaşması ve işyerinin hekim tarafından değerlendirilmesi gerekmektedir. Kamu hastaneleri kamu iş yapıcılarıdır. OSGB’ler ise özel iş sağlığı alanlarıdır. Aile hekimliği birimleri de birim olarak bağımsız olup, kamu kurum ve kuruluşu değillerdir. Ancak, iş yeri hekimliği sözleşmesini Sağlık Müdürlüğü ile paylaşmaları gerekmektedir. Böylece, bu ek iş için Sağlık Müdürlüğü’nü bilgilendirmeleri gerekmektedir.

İşyerinin, hekimle yaptığı sözleşmeyle işyeri hekimi artık bu hekim olmaktadır. İşyeri hekimliği sözleşmesini onayan hekim yalnızca kişiyi sağlık incelemesinden geçirmekten sorumlu olmamaktadır. Ayrıca, iş yerini değerlendirmekle de görevlidir. Böylece, işverenin paylaştığı belgelerle kişinin o iş yerinde çalışıp çalışamayacağıyla ilgili sonuca varır. İşe giriş sağlık yazanağı masa başında düzenlenebilen bir yazanak değildir. Kişinin çalışacağı iş yerinin de değerlendirilmesiyle düzenlenen bir rapordur.

Anlaşılacağı üzere, işe giriş raporu, iş yeri hekimliği sertifikalı hekimlerce düzenlenebilmektedir. Bu nedenle işverenler, işyeri hekimi gerekliliği olmasa da; hekimle, kurumla sözleşme yapmalıdır. Çalışanlarını doktor doktor gezdirmemesi gerekmektedir. Çünkü, çalışana işe giriş yazanağı düzenlenmesi çalışandan öte, iş verenin sorumluluğundadır. Bir iş yerinde işyeri hekimi bulundurma gerekliliği olmayabilir. Bu durum, yazanak düzenlenmesiyle ilgili olarak bir hekimle ya da kurumla sözleşme yapılmayacağını göstermez. Raporlarının düzenlenmesiyle ilgili yapılması gereken her şey iş verenin sorumluluğundadır. Sağlık raporu düzenlenmesiyle ilgili tüm giderler de yasaya göre iş verene aittir.

Aile Hekimi İşe Giriş Raporu Düzenleyebilir Mi?

İş yeri hekimliği sertifikası olan aile hekimleri, iş yerleriyle sözleşme yaparak işe giriş yazanağı düzenleyebilirler. Ancak, sözleşme Sağlık Müdürlüğüne de iletilmelidir.

İş yeri hekimliği sertifikası olmayan aile hekimleriyse, risk grubuna ve çalışan sayısına göre kimi iş yerlerinde görev yapabilirler. Aile hekiminin iş yeri hekimi olabileceği iş yeri ile sözleşme yapması ve bu sözleşmenin Sağlık Müdürlüğüne de iletilmesi koşulu burada da geçerlidir.

iş yeri hekimliği sertifikası olmayan aile hekimleri az tehlikeli, 50’den az çalışanı olan yerlerde çalışabilirler.

Aile hekiminin işe giriş sağlık yazanağı düzenleyebilmesi çalışma saatleri dışında yapılmalıdır. Çünkü, bu görev aile hekiminin sözleşme koşullarında yoktur. Dolayısıyla, ek iş olarak değerlendirilmektedir.

Yukarıda sayılan durumlara uyulmadığında aile hekiminin işe giriş raporu düzenlemesi uygun değildir. İşe giriş raporu düzenlemek aile hekiminin görevi değildir. Çalışan sağlığı açısından düşünüldüğünde, burada yapılabilecek özensiz işlemler, doğrudan çalışanın sağlığını etkiler.

Tanıtım Alanı

Başka Hekimlerin De Rapor Düzenlemesi Aile Hekimliğindeki Gibi Mi?

Aile hekimliği dalı dışında da hekimlerin iş için rapor düzenleyebilmesi, aile hekimliğindeki gibidir. Rapor tek hekim sağlık raporu olup, hekim gerekli koşullar sağlandığında raporu düzenler. Aile hekimliği birimlerinden ayrı olarak kamu sağlık hizmeti sunucularının rapor düzenlemesinde iş yeri ile kurumsal sözleşmeler de yapılır. Aile hekimliği birimleri ise kamu kurumu değillerdir.

İşe Giriş İçin Raporunu Kesin Olarak Düzenlemesi Gereken Hekim Kimdir?

İş yeri ile sözleşmesi olan işyeri hekimi dışında, kimsenin böyle bir gerekliliği yoktur. Ayrıca, işyeri hekiminizin düzenleyeceği raporun da sizin isteklerinizle uyumlu olması gerekliliği yoktur.

İşe Giriş Raporu Düzenlenmesiyle İlgili Bilgiler (Toparlanmış Biçimiyle)

  1. İşe giriş sağlık yazanağı, işyeri hekimince veya işyeri hekimliği sözleşmesi yapmış olan tabipce düzenlenmektedir.
  2. Ancak, az sakıncalı ve çalışan sayısının 50’den az olduğu işyerlerinde işyeri hekimliği sertifikası gerekliliği aranmamaktadır. Bunun için, il içinde işyerine bağlı toplam çalışan sayısının 50’den az olması gerekir. İşe giriş sağlık raporu, tek hekim sağlık raporudur. Bu nedenle, her hekim yasalara uymak koşuluyla düzenleyebilmektedir.
  3. Az sakıncalı dışındaki ve çalışan sayısının 50’den fazla olduğu işyerlerinde işyeri hekimi kesin gereklidir. Bu nedenle yazanaklar var olan işyeri hekimince düzenlenmektedir.
  4. İş yeri ile sözleşme yapmış işyeri hekimi dışında başka hekimin kişilere bu yazanağı düzenleme gerekliliği yoktur.
  5. Az tehlikeli, 50’den az çalışanı olan işyeri, sağlık yazanağı için hekimle anlaşmalıdır. Ayrıca, OSGB’lerle de sözleşme yapabilmektedir. Böyle bir durumu onaylayan hekim, iş yerinden ilgili belgeleri ister. Kişi ile birlikte işi ve iş yerini de değerlendirerek işe giriş yazanağını düzenler.
  6. Aile hekimleri iş yeri hekimliği yaparlarsa, bunu çalışma saatleri dışında yaparlar.
Tanıtım Alanı

1 thought on “İşe Giriş Raporu Nereden ve Nasıl Alınır?”

  1. Geri bildirim: Aile Hekimleri İşe Giriş Raporu Verebilir Mi? - Dr Ömer Sümer

Bir yorum yapın.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

!!! Tanıtım Engelleyici Uyarısı !!!

Tarayıcınızda tanıtım engelleyici kullanmaktasınız. Hekimsel.com giderlerini,  hekimsel.com üzerinden yayınlanan tanıtımlardan elde ettiği gelirlerle karşılamaktadır. Hekimsele  destek olmak için bu engelleyiciyi en azından hekimsel için kullanmayınız.

Scroll to Top
Tanıtım Alanı
Bağlantıyı kopyala