Şu An Bulunduğunuz Sayfa Ana sayfa » Hukuki Konular » Sağlık Raporu Çeşitleri ve Açıklamaları

Sağlık Raporu Çeşitleri ve Açıklamaları

Sağlık Raporu Çeşitleri ve Açıklamaları

Sağlık Raporu Çeşitleri ve Açıklamaları

Sağlık raporu çeşitleri ve açıklamaları aşağıdaki başlıklarla karşımıza çıkabilmektedir. Burada hatırlatmak istediğim konu ise sağlık raporları konusunda tek yetkili kurumun Sağlık Bakanlığı olduğudur. Sağlık Bakanlığı’nın bilgisi ve izni dahilinde sağlık raporları düzenlenebilir. Ayrıca, düzenlenen bu sağlık raporlarının şekli yani formatı da Sağlık Bakanlığı’nın izin verdiği şekildedir.


İstirahat / İşgöremezlik raporları

Bu rapor formatı, öğrenci ve çalışan istirahat raporları olarak ikiye ayrılmaktadır. Kişilerin hasta olduklarının tespiti halinde, hekimin kendi kararıyla  kişiye iyileşmesi için ve/veya mevcut hastalığının toplumu da etkilemesine engel olunabilmesi için, istirahat önermesidir. İstirahat raporu, bu önerinin kağıt üzerine aktarılarak, kişinin bağlı olduğu kuruma iletilmesi ve bu istirahat raporuna istinaden de kurumun kişiye izin vermesi olayıdır. Rapor formatlarını da Sağlık Bakanlığı belirler.

Öğrenci İstirahat Raporu ile Çalışan İstirahat Raporu Arasındaki Fark

Öğrenci istirahat raporları tam olarak bu şekildedir. Çalışan istirahat raporlarında ise olaya bir de çalışanın sosyal güvence kurumu eklenmektedir. Çalışanın, istirahat raporunun sosyal güvence kurumuna da bildirilmesi gerekmektedir.Bu günümüzde SGK kapsamındaki kişiler için, online olarak yapılabilmektedir. Poliklinik hizmeti yapan bütün hekimler, muayene ettikleri hastalarına gerekli gördükleri durumda istirahat raporu düzenleyebilirler. İstirahat raporları, SGK kapsamındaki çalışanlar için poliklinikten online olarak SGK’ya bildirilir. Ayrıca, kişilerin çalıştıkları kurumun da durumdan haberdar edilmesi için sağlık raporu yazılı şekilde kişiye kurumuna iletmesi için verilir.

Tek Hekim Sağlık Raporları

Bu rapor formatı da hekimin bağlı bulunduğu Sağlık Bakanlığı’nın yayımlamış olduğu sağlık raporu formatına göre düzenlenir. Aile hekimleri açısından bu rapor formatı incelendiğinde, bu rapor formatının lisanslı spor faaliyetleri için, yivsiz av tüfeği ruhsatı alabilmek için, akli meleke tespiti için ve yurtlara giriş gibi bazı kurumlar için sağlık raporlarını kapsadığını net olarak görebilmekteyiz.

Tek hekim sağlık raporları, aile hekimliğinde bunların dışındaki durumları kapsamamaktadır. Yani, lisanssız olarak yapılacak spor faaliyetleri için hekiminiz size sağlık raporu düzenlemeyecektir, zaten böyle bir rapora da yasal olarak gerek yoktur. (Saülık beyanı yeterlidir.)


Lisans için sağlık raporu

Lisanslı olarak spor yapılabilmesi için istenen sağlık raporudur. Formatı bellidir. Hekim. bu raporu verirken gerekli gördüğü muayeneleri ve tetkikleri isteyebilir ve sizi gerekli gördüğü branşların incelemesini isteyebilir. Yapılacak olan spor dalının, sağlık açısından riski yükseldikçe yapılması gereken işlemler ve sevk edilmesi gereken uzmanlık dalları da değişebilir.

Küçücük Çocukta Kalp Hastalığı Mı Olur?

13-14 yaşındaki milli sporcularımızın bile, kalp krizi geçirerek vefat ettikleri haberlerini duyabilmekteyiz. Bu durumların önüne geçebilmenin tek yolu, sporcularımızı onlara yakışır şekilde sağlık kontrolünden geçirebilmektir.

Bir imzalık kağıt diye hekime başvuran vatandaşlarımızın, bu konunun asıl karşılığının bir can olduğunu kavramasını can-ı gönülden istiyorum. Bu nedenle, kardioloji polikliniğine sevk edildiğinde, “çocuğumun kalp doktorunda ne işi var?” demeden velilerimizin, çocuklarını  kardiloji kontrolünden geçirmeleri çocuklarının sağlıkları için çok önemlidir.

Elbette, öncelikle, hekiminiz sizi değerlendirir ve çocuğunuzu sevk etmeyi düşündüğü branşlar hakkında sizi bilgilendirir. Bu branşlar kardioloji, göğüs hastalıkları, nöroloji gibi branşlar olabilir. Çocuğunuzun var olan hastalıklarına göre bu branşlara yenileri de eklenebilir. Unutmayın, çocuğunuzun spor yaparken ölmesi doktordan çok çocuğunuzu etkiler.

Akli meleke raporu

Genellikle noterler tarafından kişiden istenilen bu rapor türü için de noterin gerekli görmesi durumunda, noterden alınan resmi bir yazı ile kişinin hekime başvurması gerekmektedir. Hekim, kişiyi akli melekesinin olup olmadığı yönünde bazı testlerle değerlendirerek bu raporu düzenleyebilir.Ancak, unutulmaması gerekir ki akli meleke raporu istemi nasıl noterin onayıyla oluyorsa, kişinin aldığı rapordan şüphe duyan noter, akli meleke raporunu da kabul etmeyebilir. 


Yivsiz av tüfeği alabilmek için sağlık raporu

Kişinin bu raporu alabilmek için de hekime başvurması ve kişinin hekim tarafından mevzuata uygun şekilde değerlendirilmesi gerekir.

Okul ve yurtlar gibi bazı kurumlar tarafından istenen sağlık raporları

Bu konuda da mevzuata uygun şekilde hareket eden hekim, sağlık raporunu düzenler veya düzenlemez. Hekimin böyle bir raporu düzenlememesine örnek olarak “Üniversiteye Kayıt ve İnternet Okuryazarlığı” başlıklı yazımı okuyabilirsiniz.

Sürücü Olur Raporları

Bu konuyla ilgili ayrıntılı yazıma ulaşmak için Sürücü Olur Raporları ile İlgili Bilgiler

Ayrıca, ehliyet raporu nereden nasıl alınır konusunda bilgi almak için de bağlantıya tıklamanız yeterli.

İşe Giriş Raporları

İşe giriş raporları yeni iş güvenliği kanunu uyarınca iş yeri hekimleri tarafından verilebilmektedir. İş yeri hekimi olmayan iş yerleri için ise bu hizmet OSGB’lerden (OSGB: Ortak Sağlık-Güvenlik Birimi) işverenler tarafından talep edilebilir. Bu durumda işverenler OSGB ile anlaşma yapabilirler.


Bunun dışında iş yerlerinde çalışan kişi sayısının ve iş yerinin risk grubunun uygun olması durumuna göre işverenler aile hekimleriyle anlaşma yaparak ücret karşılığında da işe giriş raporunu kendi çalışanları için talep edebilirler. Ancak, burada işverenle aile hekiminin anlaşma yapmış olması gerekmektedir. Böyle bir anlaşma söz konusu değilse, aile hekiminin rapor düzenlemesi gibi bir durum söz konusu olmayacaktır. İşverenle aile hekiminin yapmış olduğu anlaşmanın Sağlık Müdürlüğü’nce de onaylanmış olması ve aile hekiminin iş yeri hekimliğini aile hekimliği çalışma şartları dışında ilgili iş yerinde gerçekleştirmesi gerekmektedir.

İşe giriş raporları, tamamen iş yerinin ve iş verenin sorumluluğunda olup, iş yerinde çalışacak olan kişilerin kendi imkanlarıyla doktor doktor gezip rapor almaya çalışmaları kanunen yasaktır. İş Kanunu’na göre işe kabul muayeneleri de dahil olmak üzere düzenlenecek olan raporlar için iş yeri hekiminin bulunması da dahil olmak üzere, gerekecek tetkiklerin de ücretleri işverene yani iş yerine aittir. 

Kişinin Engelli,  Yatalak Olduğuna Dair Sağlık Raporu

Bu raporlar heyet raporu tarzındadır. Heyet raporları en az 4 ayrı uzmanlık dalından uzmanlardan oluşan bir heyet tarafından verilen sağlık raporlarıdır. Ancak, bu tür raporları veren hastanenin öncelikle bu rapor türünü verebilmesi için yetkilendirilmiş olması gerekmektedir. Yani, kişinin yatalak veya engelli olduğuna dair sağlık raporları  sadece yetkilendirilmiş hastanelerin düzenleyebileceği heyet raporudur. Durum böyle olmasına rağmen, bazı kesimler tek hekimden kişinin yatalak olduğuna dair rapor isteyebilmektedirler. Bu şekilde bir rapor düzenlemek suçtur.

Silah (Tabanca) İçin Sağlık Raporu

Bu rapor için, heyet raporu gerekmektedir. Heyet raporu verebilen bir hastaneye başvurmak gerekmektedir.

Adli Raporlar

Kavga, silahla yaralama, kaza sonucu ölüm, şüpheli ölüm gibi olayları kapsayan adli olaylar sonrasında da hekimlerden bir rapor düzenlenmesi istenmektedir. Bu raporlar adli muayene raporları olabileceği gibi, duruma göre otopsi tutanakları şeklinde de düzenlenebilmektedir.


İlaç Kullanım Raporu

Kronik hastalıklara bağlı olarak, kişilerin sürekli (ya da uzun süreli) kullanmak zorunda oldukları ilaçları belgeleyen bir rapor türüdür. Bu raporları uzman hekimler düzenleyebilmektedirler.

Evlilik Öncesi Sağlık Raporu

Evlilik öncesinde kişilerden istenen sağlık raporu çeşididir. Bu rapor türü için, tarafınızdan bazı tahliller istenebilir. Var olan veya geçirilmiş olan bazı hastalıklarınız nedeniyle gerekli durumlarda ilgili uzmanlık alanına da sevk düzenlenerek sonucuna göre evlilik raporu da düzenlenebilir.

Askere Alınma Muayenesi ve Raporu

Askerlik çağına gelen vatandaşlar için, istenen  sağlık raporu çeşididir. Kişi e-devlet üzerinden gerekli formu doldurarak aile hekimine başvurur.

200 Gt’ den Küçük Olan Gemilerde Çalışan Gemi Adamları İle Balıkçı Gemilerinde Çalışan Gemi Adamları İçin Sağlık Raporu

Aile hekimlerinin rapor vermeye yetkili oldukları bir rapor türüdür. Ancak, dikkat edilmesi gereken husus ise, http://www.ailehekimihukuku.com/?p=914 internet sitesinde de belirtildiği üzere şu şekildedir:

“Gezi, eğlence, spor ve amatör balıkçılık gibi faaliyetlerde kullanılan 2,5-24 metre arasında boyu olan Özel Tekneleri kullanmak amacıyla Amatör Denizci Belgesi alacak kişilere Aile Hekimlerinin sağlık muayenesi yapma ve sağlık raporu tanzim yetkileri BULUNMAMAKTADIR. Bu kişilerin bünyesinde GÖZ ve KBB uzmanı görev yapan hastane veya özel sağlık merkezlerine başvurmaları gerekmektedir.”


Ayrıca, e-rapor sistemine geçişle birlikte bu tür raporun düzenlenmesi de aile hekimliklerinden kalkmış oldu.

Hekimler Muayeneden Çok Raporlandırma Mı Yapıyorlar?

Yukarıda sayılan sağlık raporu çeşitleri ve açıklamaları içerisinde belirtilen raporların bir çoğu aile hekimleri tarafından düzenlenebilir olarak görülüyor. Bu raporların yanında yasal olmayan sağlık raporları talepleri de var. Yasal olmayan sağlık raporu talepleri lisanssız spor faaliyetleri için sağlık raporları ( halk koşusu, halı saha maçı vb. ), yüzme havuzuna girebilir raporu, dolabında süt bulundurabilir raporu gibi sonsuza kadar uzanabilen raporlar olarak sıralanabilir.

Sağlık raporu çeşitleri ve açıklamaları içerisinde yer alan sağlık raporları,  gün geçtikçe artmakta ve hekimlerin muayeneye yeterince zaman ayıramamasına neden olabilmektedir. Ne yazık ki, toplumun genelinde, “sağlık raporlarının bir imzalık iş” olarak görülüyor olması, sağlık raporları düzenlenmesi esnasında vatandaşlarla hekimler arasında bazı sorunlara yol açabilmektedir. Sağlık raporu çeşitleri ve açıklamaları  iyice okunduğunda, hekimin sağlık raporu verirken mevzuatlara uygun hareket etmesinin en temel konu olduğu anlaşılacaktır. Mevzuatlar incelendiğinde ise, “bir imzalık iş” olarak görülen bu belgelerin gerektiğinde ayrıntılı tetkiklerle desteklenmesi gerektiği de görülmektedir.

Aslında, ayrıntılı ve önemli bir konu olan böylesine önemli bir konuda, hekimin yapacağı çalışmaların zaman alıcı olduğu malumdur. Özellikle yasal dayanağı olmayan rapor isteklerinin zaten yeterince fazla olan sağlık raporu ve çeşitleri listesine eklenmesi ise, özellikle muayene olmak isteyen hastaların hakkını gaspetmektir.

Sağlık Raporu Düzenleme Merkezleri

Tüm bu raporlar göz önüne alındığında, bu raporların bir çoğunun aile hekimlerinden talep ediliyor olması (aile hekimliğinde rapor hizmetlerinin ücretsiz olması nedeniyle), aile hekimleri başta olmak üzere, çoğu hekimin kafasında bir ütopya oluşmasına neden olmaktadır. Bu ütopyanın adı ise “Sağlık Raporu Düzenleme Merkezleri“.


Hekimin Sağlık Raporu Düzenlerken İhtiyaçları

Elbette, sağlık raporu düzenlemek bir hekimin asli görevlerinden biridir. Çünkü, kişinin sağlık durumu ile ilgili görüş beyan edebilecek tek meslek “hekimlik” mesleğidir. Ancak, hekimler kişilerin sağlık durumunu gerek tedavi amaçlı olarak gerek sağlık raporu amacıyla değerlendirirken, bir çok tahlile ve tetkike de ihtiyaç duyarlar. Hatta, gerekli durumlarda ilgili uzmanlık alanının görüşüne de ihtiyaç duyarlar. Tıp mesleğinin bu en temel prensipleri ise, nedense sağlık raporu düzenlemelerinde es geçilmeye çalışılmaktadır.

Unutulmamalıdır ki, tedavi amaçlı yapılan işlemler genellikle kişinin sağlığıyla sınırlı kalabilmekte iken, düzenlenen raporlar bir çok konuda toplumun her alanını ilgilendiren sonuçlar doğurabilmektedir. Bu nedenle, sağlık raporu çeşitleri ve açıklamaları konusu iyice anlaşılmalıdır.

Saygılarımızla.

5 1 vote
Article Rating

Subscribe
Bildir
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

1 Yorum
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
trackback

[…] Sağlık Raporu Çeşitleri ve Açıklamaları- Hekimsel.com […]

error: İçerik korumalıdır.